هشت روش براي بهبود خدمات به مشتريان

۱-به تلفنها جواب دهيد . اگر با شما تماسي ناموفق گرفته شده آن را دنبال كنيد .تلفنها را بسرعت(قبل از زنگ چهارم) پاسخ دهید.

۲-به كسي قول ندهيد مگر اينكه توان اجرايي آن را داشته باشيد. رو راستي يكي از شرطهاي اساسي داشتن رابطه خوب است. اين مسئله در مورد قرار ملاقات با مشتريان و … نيز مصداق دارد . حتما"قبل از آنكه قولي بدهيد در مورد به جا آوردن آن فكر كنيد زيرا هيچ چيز مشتريان را بيشتر از بد قولي نمي آزارد .

۳-به حرفهاي مشتريان خود گوش دهيد به حرفهاي مشتريان گوش كنيد و نكته هاي مهم را نكته برداري كنيد و با دادن جوابهاي شفاف و منطقي به آنها، اين فرصت را برايشان فراهم سازيد كه متوجه شوند به آنها توجه كامل داشته ايد و آنها را تكريم نمو ده ايد.

۴-به شكايات دقيقا" رسيدگي كنيد. معمولا"اكثر افراد دوست ندارند كه از آنها ويا شركت آنها انتقاد شود و وقتي با اين مسئله مواجه مي شوند تعصبهايي نا به جا و اضافي از خود نشان مي دهندكه اصلا منطقي نيست. براي داشتن يك سيستم مناسب خدمات مشتريان ، مجبوريم كه به انتقادات سازنده مشتريان، گوش فرا دهيم و اين انعطاف رادرخود ايجاد كنيم تا اينكه، مشتريان راازخود و از شركت نا راضي نكنيم . چرا که يك مشتري كه به خاطرعدم رسيدگي مطلوب به شكايتش ازشركت ناراضي شده است، گروهي از افراد كه به نحوي با او وابستگي دارند را نيز از شركت دور كرده است.

۵-مساعدت كننده باشيد ، حتي اگر فايده فوري در آن نباشد . اگر روزي به خاطر عوض كردن بند ساعت قديمي مورد علاقه ي تان به يك تعمير گاه ساعت مراجعه كنيد واز او بخواهيد كه بند را براي شما عوض كند در صورتي كه اوآن را در ويترين تعمير گاه نداشته باشد و به شما بگويد احتمالا در ميان ساعتهاي قديمي كه در انبار مانده است دارد وبعد از مدتي گشتن، آن را پيدا كند و بدون اينكه پولي از شما بخواهد آن را تعويض كند . شما نا خود آگاه به او مديون مي شويد و مدتي بعد اگر شما بخواهيد براي دوستتان ، يك ساعت بگيريد مطمئنا" به او مرا جعه خواهيد كرد و حتي اگر اين داستان را برای يك يا چند نفر از دوستانتان نيز تعريف كنيد ، احتمال اينكه فرد شنونده نيز مشتري وي شود زياد است . يعني همان اصل مساعدت بدون توجه به بهره فوري

۶-كارمند يا كارمندانتان را فرد ياري رسان و آگاه تربيت كنيد . اين كار را يا خودتان انجام دهيد يا به فرد ديگري واگذار كنيد و از آنها بخواهيد كه دقيقاّ الگوهاي اخلاقي را رعايت كنند . مثلاّ اگر كسي زنگ زد و يكي از كارمندان را خواست نگويد من نمي دانم يا به من مربوط نيست بلكه بگويد" وقتي برگشت به او مي گويم كه با شما تماس بگيرد " در كل كارمندان شركت را ملزم به رعايت منشور اخلاقي كنيد .

۷-قدمهاي اضافي برداريد . مشتريان به هر كار اضافي كه براي آنها انجام مي دهيد توجه فوق العاده دارند وازآن در بين ساير افراد خارج شركت (خانواده ، دوستان و... )به خوبي و اخلاق ياد مي كنند.

۸-هر قدر كه در توان داريد از مشتريانتان تشكر كنيد. با دادن برگهاي تخفيف و قرعه كشي ها و امتياز خاص به مشتريان شركت ، به آنها بگوييد كه برايشان احترام قائليد زيرا مردم اكثرا" دوست دارند مورد تشويق و تمجيد قرار گيرند

نتيجه گيري: اگر شما اين 8 شيوه را به كار گيريد؛ شركت شما به شركتي كه داراي بخش خدمات مشتريان عالي است شناخته مي شود و مي توانيد مشتريانتان را هر آن طور كه مي خواهيد مديريت كنيد، ميزان مشتريانتان را افزايش دهيد وقيمتها را هر آن طور كه مي خواهيد تغييردهيد زيرا ميدان رقابت در دست شماست. وهر كسي كه ميدان رقابت دراختيارش باشد حق انحصار بازار را دارد و اين يعني همان موفقيت!

هشت روش براي بهبود خدمات به مشتريان
هشت روش براي بهبود خدمات به مشتريان
Product rating: 4 out of 5 with 9102 ratings

هشت روش براي بهبود خدمات به مشتريان

۱-به تلفنها جواب دهيد . اگر با شما تماسي ناموفق گرفته شده آن را دنبال كنيد .تلفنها را بسرعت(قبل از زنگ چهارم) پاسخ دهید.

۲-به كسي قول ندهيد مگر اينكه توان اجرايي آن را داشته باشيد. رو راستي يكي از شرطهاي اساسي داشتن رابطه خوب است. اين مسئله در مورد قرار ملاقات با مشتريان و … نيز مصداق دارد . حتما"قبل از آنكه قولي بدهيد در مورد به جا آوردن آن فكر كنيد زيرا هيچ چيز مشتريان را بيشتر از بد قولي نمي آزارد .

۳-به حرفهاي مشتريان خود گوش دهيد به حرفهاي مشتريان گوش كنيد و نكته هاي مهم را نكته برداري كنيد و با دادن جوابهاي شفاف و منطقي به آنها، اين فرصت را برايشان فراهم سازيد كه متوجه شوند به آنها توجه كامل داشته ايد و آنها را تكريم نمو ده ايد.

۴-به شكايات دقيقا" رسيدگي كنيد. معمولا"اكثر افراد دوست ندارند كه از آنها ويا شركت آنها انتقاد شود و وقتي با اين مسئله مواجه مي شوند تعصبهايي نا به جا و اضافي از خود نشان مي دهندكه اصلا منطقي نيست. براي داشتن يك سيستم مناسب خدمات مشتريان ، مجبوريم كه به انتقادات سازنده مشتريان، گوش فرا دهيم و اين انعطاف رادرخود ايجاد كنيم تا اينكه، مشتريان راازخود و از شركت نا راضي نكنيم . چرا که يك مشتري كه به خاطرعدم رسيدگي مطلوب به شكايتش ازشركت ناراضي شده است، گروهي از افراد كه به نحوي با او وابستگي دارند را نيز از شركت دور كرده است.

۵-مساعدت كننده باشيد ، حتي اگر فايده فوري در آن نباشد . اگر روزي به خاطر عوض كردن بند ساعت قديمي مورد علاقه ي تان به يك تعمير گاه ساعت مراجعه كنيد واز او بخواهيد كه بند را براي شما عوض كند در صورتي كه اوآن را در ويترين تعمير گاه نداشته باشد و به شما بگويد احتمالا در ميان ساعتهاي قديمي كه در انبار مانده است دارد وبعد از مدتي گشتن، آن را پيدا كند و بدون اينكه پولي از شما بخواهد آن را تعويض كند . شما نا خود آگاه به او مديون مي شويد و مدتي بعد اگر شما بخواهيد براي دوستتان ، يك ساعت بگيريد مطمئنا" به او مرا جعه خواهيد كرد و حتي اگر اين داستان را برای يك يا چند نفر از دوستانتان نيز تعريف كنيد ، احتمال اينكه فرد شنونده نيز مشتري وي شود زياد است . يعني همان اصل مساعدت بدون توجه به بهره فوري

۶-كارمند يا كارمندانتان را فرد ياري رسان و آگاه تربيت كنيد . اين كار را يا خودتان انجام دهيد يا به فرد ديگري واگذار كنيد و از آنها بخواهيد كه دقيقاّ الگوهاي اخلاقي را رعايت كنند . مثلاّ اگر كسي زنگ زد و يكي از كارمندان را خواست نگويد من نمي دانم يا به من مربوط نيست بلكه بگويد" وقتي برگشت به او مي گويم كه با شما تماس بگيرد " در كل كارمندان شركت را ملزم به رعايت منشور اخلاقي كنيد .

۷-قدمهاي اضافي برداريد . مشتريان به هر كار اضافي كه براي آنها انجام مي دهيد توجه فوق العاده دارند وازآن در بين ساير افراد خارج شركت (خانواده ، دوستان و... )به خوبي و اخلاق ياد مي كنند.

۸-هر قدر كه در توان داريد از مشتريانتان تشكر كنيد. با دادن برگهاي تخفيف و قرعه كشي ها و امتياز خاص به مشتريان شركت ، به آنها بگوييد كه برايشان احترام قائليد زيرا مردم اكثرا" دوست دارند مورد تشويق و تمجيد قرار گيرند

نتيجه گيري: اگر شما اين 8 شيوه را به كار گيريد؛ شركت شما به شركتي كه داراي بخش خدمات مشتريان عالي است شناخته مي شود و مي توانيد مشتريانتان را هر آن طور كه مي خواهيد مديريت كنيد، ميزان مشتريانتان را افزايش دهيد وقيمتها را هر آن طور كه مي خواهيد تغييردهيد زيرا ميدان رقابت در دست شماست. وهر كسي كه ميدان رقابت دراختيارش باشد حق انحصار بازار را دارد و اين يعني همان موفقيت!

بد            خوب