شرکت های هواپیمایی

شرکت های هواپیمایی

Southwest Airlines Rapid Rewards، بهترین برنامه وفاداری در صنعت هواپیمایی دنیا
در حالی که برنامه های وفاداری بیشتر خطوط هواپیمایی از یک رویه ثابت پیروی می کنند...
خطوط هواپیمایی Turkish Airlines
خطوط هواپیمایی Turkish Airlines : برخی از برنامه های وفاداری برای اولین بار از سوی شرکت...