کنفرانس

کنفرانس ها (۴ مورد)
چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری مشتریان
سومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری مشتریان
دومین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان
نخستین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان