کنفرانس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews
کنفرانس ها (۷ مورد)
ششمین کنفرانس باشگاه مشتریان سال 96
پنجمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان
نخستین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان
چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری مشتریان
سومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری مشتریان
دومین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان
نخستین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان