کنفرانس

کنفرانس ها (۶ مورد)
پنجمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان
نخستین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان
چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری مشتریان
سومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری مشتریان
دومین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان
نخستین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان