آکادمی لویالتی برگزار میکند.

اولین ورکشاپ اختصاصی باشگاه مشتریان بازار سرمایه در تاریخ 2 مرداد 1397 برگزار خواهد شد.

در پایان ورکشاپ به عزیزانی که در این آکادمی شرکت کرده اند گواهینامه ی IOS انگلستان اعطا خواهد شد.

 

 

آکادمی لویالتی برگزار میکند.
آکادمی لویالتی برگزار میکند.
Product rating: 4.5 out of 5 with 4786 ratings

اخبار

آکادمی لویالتی برگزار میکند.

اولین ورکشاپ اختصاصی باشگاه مشتریان بازار سرمایه در تاریخ 2 مرداد 1397 برگزار خواهد شد.

در پایان ورکشاپ به عزیزانی که در این آکادمی شرکت کرده اند گواهینامه ی IOS انگلستان اعطا خواهد شد.

 

 

بد            خوب