هدف گذاری

 در ابتدا، اهداف باشگاه باید به وضوح تعیین شوند. البته هدف اصلی یک باشگاه مشتري افزایش  عایدي سود و سهم بازار است. سایر اهداف مهم باشگاه مشتري عبارتند از:

  • حفظ مشتري
  • جذب مشتریان جدید
  • ایجادیک پایگاه اطلاعاتی مشتري قوي
  • پشتیبانی از سایر بخشها به وسیله فراهم کردن اطلاعات یا امکان دسترسی به اطلاعات براي آنها
  • ایجاد فرصتهاي ارتباطی بین سازمان و مشتریان خود

گروههاي هدف و مخاطبان باشگاه :
اصلی ترین گروه هدف باشگاه هاي مشتري باید مهمترین مشتریان شما باشند، آن مشتریانی که قسمت عمده کسب و کار شما را تشکیل می دهند، زیرا ایجاد این روابط، ضروري ترین عامل براي موفقیت شما درآینده است.
مشتریان کوچکتر (کم اهمیت تر) و مشتریان بالقوه (احتمالی) را نباید از باشگاه کنار بگذارید، ولی تمرکز عمده شما باید بر روي تدوین برنامه اي باشد که با نیازهاي مشتریان اصلی شما تناسب داشته باشد. با وجود این، مشتریان دیگر هم از منافع چنین برنامه اي بهره مند خواهند شد، ولی شما بر اساس این مفهوم، آنها را مورد هدف قرار دهید که نیازهاي بخصوصی از آنها را برآورده سازید. تصمیم در مورد اینکه آیا گروه هاي هدف خود را تعیین کنید یا نه، تا حد زیادي به اهداف باشگاه بستگی دارد اگر هدف شما ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی کامل درباره مشتریان است، آنگاه تعریف جامعی از گروه هاي هدف، لازم است. عامل دیگري که باید در نظر گرفته شود، چگونگی برخورد با مشتریان احتمالی یا مشتریان شرکتهاي رقیب است. در بعضی از مواقع، یک باشگاه می تواند مشتریان جدیدي را جذب شرکت کند، ولی تحقق این امر به ارزش و جذابیت بسته منافع (Benefit Package) بستگی دارد.
 

هدف گذاری
هدف گذاری
Product rating: 5 out of 5 with 14742 ratings

هدف گذاری

 در ابتدا، اهداف باشگاه باید به وضوح تعیین شوند. البته هدف اصلی یک باشگاه مشتري افزایش  عایدي سود و سهم بازار است. سایر اهداف مهم باشگاه مشتري عبارتند از:

  • حفظ مشتري
  • جذب مشتریان جدید
  • ایجادیک پایگاه اطلاعاتی مشتري قوي
  • پشتیبانی از سایر بخشها به وسیله فراهم کردن اطلاعات یا امکان دسترسی به اطلاعات براي آنها
  • ایجاد فرصتهاي ارتباطی بین سازمان و مشتریان خود

گروههاي هدف و مخاطبان باشگاه :
اصلی ترین گروه هدف باشگاه هاي مشتري باید مهمترین مشتریان شما باشند، آن مشتریانی که قسمت عمده کسب و کار شما را تشکیل می دهند، زیرا ایجاد این روابط، ضروري ترین عامل براي موفقیت شما درآینده است.
مشتریان کوچکتر (کم اهمیت تر) و مشتریان بالقوه (احتمالی) را نباید از باشگاه کنار بگذارید، ولی تمرکز عمده شما باید بر روي تدوین برنامه اي باشد که با نیازهاي مشتریان اصلی شما تناسب داشته باشد. با وجود این، مشتریان دیگر هم از منافع چنین برنامه اي بهره مند خواهند شد، ولی شما بر اساس این مفهوم، آنها را مورد هدف قرار دهید که نیازهاي بخصوصی از آنها را برآورده سازید. تصمیم در مورد اینکه آیا گروه هاي هدف خود را تعیین کنید یا نه، تا حد زیادي به اهداف باشگاه بستگی دارد اگر هدف شما ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی کامل درباره مشتریان است، آنگاه تعریف جامعی از گروه هاي هدف، لازم است. عامل دیگري که باید در نظر گرفته شود، چگونگی برخورد با مشتریان احتمالی یا مشتریان شرکتهاي رقیب است. در بعضی از مواقع، یک باشگاه می تواند مشتریان جدیدي را جذب شرکت کند، ولی تحقق این امر به ارزش و جذابیت بسته منافع (Benefit Package) بستگی دارد.
 

بد            خوب