ایجاد بانک اطلاعاتی و داده کاوی

ایجاد بانک اطلاعاتی  و داده کاوی
یکی ازنتایج مهم داشتن باشگاه مشتریان  ایجاد پایگاه داده ای از مشتریان است. داشتن این اطلاعات بخودی خود می تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند . یکی از موارد استفاده از این پایگاه داده تحلیل این داده ها بر اساس مدل ها و روابط آماری است که گزارش های مدیریتی و اجرایی بسیار مفید و واقعی ( ونه شهودی) را در اختیار مدیران عالی و میانی سازمان قرار میدهد.از طرفی این داده ها می تواند نقاط ضعف برای رفع و نقاط قوت برای تقویت را مشخص کند.روشهای داده کاوی (data mining) یکی از ابزار های نوین مدیریتی که ورودی و خوراک اصلی آن اطلاعاتی است که از باشگاه بدست می آید.


 

ایجاد بانک اطلاعاتی  و داده کاوی
ایجاد بانک اطلاعاتی  و داده کاوی
Product rating: 5 out of 5 with 15265 ratings

ایجاد بانک اطلاعاتی و داده کاوی

ایجاد بانک اطلاعاتی  و داده کاوی
یکی ازنتایج مهم داشتن باشگاه مشتریان  ایجاد پایگاه داده ای از مشتریان است. داشتن این اطلاعات بخودی خود می تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند . یکی از موارد استفاده از این پایگاه داده تحلیل این داده ها بر اساس مدل ها و روابط آماری است که گزارش های مدیریتی و اجرایی بسیار مفید و واقعی ( ونه شهودی) را در اختیار مدیران عالی و میانی سازمان قرار میدهد.از طرفی این داده ها می تواند نقاط ضعف برای رفع و نقاط قوت برای تقویت را مشخص کند.روشهای داده کاوی (data mining) یکی از ابزار های نوین مدیریتی که ورودی و خوراک اصلی آن اطلاعاتی است که از باشگاه بدست می آید.


 

بد            خوب