عملیات اجرایی

پس از طراحی سناریوی باشگاه، نوبت به عملیات اجرایی کار می رسد. اجرای باشگاه مشتریان با در نظر گرفتن اصول اولیه باید انجام پذیرد. طراحی هر برنامه وفاداری شفافیت و سادگی را مد نظر دارد. جهت اجرا نیز ابزارهای مورد استفاده باید ساده و کاربردی باشند.


عملیات اجرایی
عملیات اجرایی
Product rating: 5 out of 5 with 8230 ratings

عملیات اجرایی

پس از طراحی سناریوی باشگاه، نوبت به عملیات اجرایی کار می رسد. اجرای باشگاه مشتریان با در نظر گرفتن اصول اولیه باید انجام پذیرد. طراحی هر برنامه وفاداری شفافیت و سادگی را مد نظر دارد. جهت اجرا نیز ابزارهای مورد استفاده باید ساده و کاربردی باشند.


بد            خوب