عقد قرار داد راه اندازی باشگاه مشتریان صنایع غذایی برتر

مرکز باشگاه مشتریان: بیش از 20 سال از تولید محصولات غذایی برتر توسط شرکت نویدکاران می‌گذرد؛ برتر یکی از بزرگترین و متنوع‌ترین سبد غذایی را در ایران دارد. به گزارش مرکز باشگاه مشتریان، صنایع غذایی برتر چندی پیش اقدام به عقد قرارداد راه اندازی باشگاه مشتریان کرد و فرایند طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان صنایع غذایی برتر طبق قراردادی با مرکز باشگاه مشتریان آغاز شد. سناریو باشگاه مشتریان بر اساس استراتژی‌های برندهای بین المللی معتبر FMCG در این حوزه و متناسب با بازار ایران طراحی شده است تا از این طریق برند برتر بتواند با مخاطبان خود ارتباطات اثربخشی را ایجاد کند. 

عقد قرار داد راه اندازی باشگاه مشتریان صنایع غذایی برتر
عقد قرار داد راه اندازی باشگاه مشتریان صنایع غذایی برتر
Product rating: 4.5 out of 5 with 3389 ratings

اخبار

عقد قرار داد راه اندازی باشگاه مشتریان صنایع غذایی برتر

مرکز باشگاه مشتریان: بیش از 20 سال از تولید محصولات غذایی برتر توسط شرکت نویدکاران می‌گذرد؛ برتر یکی از بزرگترین و متنوع‌ترین سبد غذایی را در ایران دارد. به گزارش مرکز باشگاه مشتریان، صنایع غذایی برتر چندی پیش اقدام به عقد قرارداد راه اندازی باشگاه مشتریان کرد و فرایند طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان صنایع غذایی برتر طبق قراردادی با مرکز باشگاه مشتریان آغاز شد. سناریو باشگاه مشتریان بر اساس استراتژی‌های برندهای بین المللی معتبر FMCG در این حوزه و متناسب با بازار ایران طراحی شده است تا از این طریق برند برتر بتواند با مخاطبان خود ارتباطات اثربخشی را ایجاد کند. 

تگها : باشگاه مشتریان , راه اندازی باشگاه مشتریان , باشگاه مشتریان برتر , طراحی باشگاه مشتریان
بد            خوب