راهبری و مدیریت باشگاه

پس از راه اندازی باشگاه، بزرگترین چالش پیش رو راهبری، نگهداری و مدیریت باشگاه است. عدم مدیریت و راهبری صحیح باشگاه منجر به شکست باشگاه میگردد .باشگاه داری اصول خاص خود را دارد که جهت داشتن یک باشگاه پویا رعایت این اصول الزامی است.

 

 

راهبری و مدیریت باشگاه
راهبری و مدیریت باشگاه
Product rating: 4 out of 5 with 8108 ratings

راهبری و مدیریت باشگاه

پس از راه اندازی باشگاه، بزرگترین چالش پیش رو راهبری، نگهداری و مدیریت باشگاه است. عدم مدیریت و راهبری صحیح باشگاه منجر به شکست باشگاه میگردد .باشگاه داری اصول خاص خود را دارد که جهت داشتن یک باشگاه پویا رعایت این اصول الزامی است.

 

 

بد            خوب