اثرات باشگاه بر روی مدیریت روابط مشتریان CRM

اثرات باشگاه بر روی مدیریت روابط مشتریان CRM
یکی از آفات استفاده از CRM در سیستم های مختلف، استفاده از آن صرفا جهت ارتباط یک سویه است. باشگاه مشتریان نه تنها نگاه ارتباط با مشتری را دارد، بلکه به دنبال شریک کردن مشتریان در شکل دادن یک ارتباط دو سویه می باشد. این نوع CRM یک به یک که می تواند منجر به بازاریابی یک به یک شود، صرفا یک فعالیت انبوه مانند اس ام اس یا ایمیل و مواردی از این دست نیست. بلکه تک تک ارتباطات بر اساس نیازها و عادات مشتری طراحی و بهینه میشود.
 

اثرات باشگاه بر روی مدیریت روابط مشتریان CRM
اثرات باشگاه بر روی مدیریت روابط مشتریان CRM
Product rating: 4 out of 5 with 9206 ratings

اثرات باشگاه بر روی مدیریت روابط مشتریان CRM

اثرات باشگاه بر روی مدیریت روابط مشتریان CRM
یکی از آفات استفاده از CRM در سیستم های مختلف، استفاده از آن صرفا جهت ارتباط یک سویه است. باشگاه مشتریان نه تنها نگاه ارتباط با مشتری را دارد، بلکه به دنبال شریک کردن مشتریان در شکل دادن یک ارتباط دو سویه می باشد. این نوع CRM یک به یک که می تواند منجر به بازاریابی یک به یک شود، صرفا یک فعالیت انبوه مانند اس ام اس یا ایمیل و مواردی از این دست نیست. بلکه تک تک ارتباطات بر اساس نیازها و عادات مشتری طراحی و بهینه میشود.
 

بد            خوب