خدمات باشگاه داری

امروزه سازمان‌ها با داده‌های بسیار زیاد ناهمگونی مواجه هستند؛ این موضوع باعث شده بیشتر این سازمان‌ها نتوانند از این داده‌ها استفاده کنند. «مرکز باشگاه مشتریان» از طریق Data Mining این داده‌ها را مرتب‌سازی می‌کند و از آن در برنامه‌های وفادار سازی مشتریان استفاده می‌کند که این موضوع، منجربه افزایش آورده سازمانی می شود.