پوز و کارت باشگاه مشتریان

در حال حاضر یکی از ابزارهای باشگاه مشتریان، کارت است که به نوعی کارت عضویت مشتری در باشگاه مشتریان به حساب می آید و ابزاری مموس برای چک کردن حساب اعتبار از تراکنش های خرید مشتری محسوب می شود.

«مرکز باشگاه مشتریان» برای کسب و کارهای مختلف، باشگاه مشتریانی مبتنی بر کارت راه اندازی و مدیریت می کند تا از این طریق این کسب و کارها با سودآوری مناسبی همراه شوند.