شرکت های هواپیمایی

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

آخرین مقالات باشگاه مشتریان
Product rating: 4 out of 5 with 8969000 ratings

شرکت های هواپیمایی

Southwest Airlines Rapid Rewards، بهترین برنامه وفاداری در صنعت هواپیمایی دنیا
در حالی که برنامه های وفاداری بیشتر خطوط هواپیمایی از یک رویه ثابت پیروی می کنند...
خطوط هواپیمایی Turkish Airlines
خطوط هواپیمایی Turkish Airlines : برخی از برنامه های وفاداری برای اولین بار از سوی شرکت...