اجرا و پیاده سازی باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان یک واحد برقرار کننده ارتباط با مشتریان در سازمان‌ها است که به منظور ایجاد تعاملات مستقیم و منظم با آن‌ها ایجاد شده و عمل می‌کند. هدف از باشگاه مشتریان، فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آن‌ها به وسیله ایجاد یک رابطه عاطفی مبتنی بر سود متقابل است؛ بر این اساس «مرکز باشگاه مشتریان»، باشگاه مشتریان را اجرا و پیاده سازی می‌کند.