نرم افزار های باشگاه اعضا و مشتریان

نرم افزار های مختلفی در راه اندازی باشگاه مشتریان دخیل هستند برخی از این نرم افزار ها نرم افزار مدیریت باشگاه و لویالیتی  Loyalty Management system می باشند ، این نرم افزار می تواند بصورت تحت وب یا آفلاین یا همزمان  و بصورت تک شعبه ای یا زنجیره ای با امکان اتصال به نرم افزار های مالی و اداری  را فراهم نماید .دسته دیگر  از نرم افزار ها، نرم افزار مدیریت روابط مشتریان CRM هستند .

 

 

 

نرم افزار های باشگاه اعضا و مشتریان
نرم افزار های باشگاه اعضا و مشتریان
Product rating: 5 out of 5 with 11322 ratings

نرم افزار های باشگاه اعضا و مشتریان

نرم افزار های مختلفی در راه اندازی باشگاه مشتریان دخیل هستند برخی از این نرم افزار ها نرم افزار مدیریت باشگاه و لویالیتی  Loyalty Management system می باشند ، این نرم افزار می تواند بصورت تحت وب یا آفلاین یا همزمان  و بصورت تک شعبه ای یا زنجیره ای با امکان اتصال به نرم افزار های مالی و اداری  را فراهم نماید .دسته دیگر  از نرم افزار ها، نرم افزار مدیریت روابط مشتریان CRM هستند .

 

 

 

بد            خوب