طراحی سناریو

طراحی سناریوی باشگاه یکی از قدمهای حساس در راه اندازی باشگاه مشتریان می باشد. منظور از سناریوی باشگاه تعریف مزیتهای متقابل برای سازمان و برای مشتری جهت ایجاد یک رابطه وفادار و سودمند دو طرفه می باشد. در سناریو معمولا طراحی نحوه امتیاز گیری مشتریان، نحوه ارتقای کاربران، شکل دریافت خدمات یا مزیتها به ازای امتیازات دریافت شده و مواردی از این دست می باشند....

طراحی سناریو
طراحی سناریو
Product rating: 4 out of 5 with 10685 ratings

طراحی سناریو

طراحی سناریوی باشگاه یکی از قدمهای حساس در راه اندازی باشگاه مشتریان می باشد. منظور از سناریوی باشگاه تعریف مزیتهای متقابل برای سازمان و برای مشتری جهت ایجاد یک رابطه وفادار و سودمند دو طرفه می باشد. در سناریو معمولا طراحی نحوه امتیاز گیری مشتریان، نحوه ارتقای کاربران، شکل دریافت خدمات یا مزیتها به ازای امتیازات دریافت شده و مواردی از این دست می باشند....

بد            خوب