سیستم های مبتنی بر کارت

سیستم های مبتنی بر کارت
استفاده از تکنولوژي هاي مختلف کارتهاي عضويت ضمن استفاده تبليغاتي بسيار اثر گذار نزد مخاطب (چه اين مخاطب مشتري نهايي باشد، و چه نماينده شرکت) مي تواند بستر بسيار مناسب و قدرتمندي جهت مديريت ارتباط با مشتريان نيز باشد. مشابهت اين کارت به سيستم کارتهاي بانکي چه از لحاظ ظاهر و چه از نظر کارکرد، اعتبار سيستم را نزد مشتريان بالا خواهد برد.

طراحی و راه اندازی انواع سیستم ها و باشگاه های مبتنی برکارت مانند کارت  اعضا  ، کارت تخفیف ، بن کارت ، کارت هدیه ، کارت اعتباری  و... بصورت کارت های مغناطیسی ، کارت های  هوشمند و کارت های بدون تماس RFID و ...بصورت شبکه اختصاصی یا  در شبکه بانکی و شتاب بصورت تک شعبه ای یا زنجیره ای و... تنها بخشی از خدمات مرکز باشگاه مشتریان در حوزه سیستم های پرداخت الکترونیک و مبتنی بر کارت  می باشد.
 

سیستم های مبتنی بر کارت
سیستم های مبتنی بر کارت
Product rating: 5 out of 5 with 12385 ratings

سیستم های مبتنی بر کارت

سیستم های مبتنی بر کارت
استفاده از تکنولوژي هاي مختلف کارتهاي عضويت ضمن استفاده تبليغاتي بسيار اثر گذار نزد مخاطب (چه اين مخاطب مشتري نهايي باشد، و چه نماينده شرکت) مي تواند بستر بسيار مناسب و قدرتمندي جهت مديريت ارتباط با مشتريان نيز باشد. مشابهت اين کارت به سيستم کارتهاي بانکي چه از لحاظ ظاهر و چه از نظر کارکرد، اعتبار سيستم را نزد مشتريان بالا خواهد برد.

طراحی و راه اندازی انواع سیستم ها و باشگاه های مبتنی برکارت مانند کارت  اعضا  ، کارت تخفیف ، بن کارت ، کارت هدیه ، کارت اعتباری  و... بصورت کارت های مغناطیسی ، کارت های  هوشمند و کارت های بدون تماس RFID و ...بصورت شبکه اختصاصی یا  در شبکه بانکی و شتاب بصورت تک شعبه ای یا زنجیره ای و... تنها بخشی از خدمات مرکز باشگاه مشتریان در حوزه سیستم های پرداخت الکترونیک و مبتنی بر کارت  می باشد.
 

بد            خوب