اثرات باشگاه بر روی رضایت سنجی مشتریان CSM

اثرات باشگاه بر روی رضایت سنجی مشتریان CSM
شنیدن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مشتریان، غیر از اینکه نیاز به سعه صدر و فرهنگ سازمانی مرتبط است، ابزار هم میخواهد! باشگاه مشتریان یکی از بهترین ابزارهای ارتباط مداوم با مشتریان است که از طریق آن می توان نظرات مشتریان را در مورد محصولات و خدمات جویا شد و بابت این مشارکت مشتریان امتیازاتی هم برای آنها تعریف کرد.
 

اثرات باشگاه بر روی رضایت سنجی مشتریان CSM
اثرات باشگاه بر روی رضایت سنجی مشتریان CSM
Product rating: 5 out of 5 with 8715 ratings

اثرات باشگاه بر روی رضایت سنجی مشتریان CSM

اثرات باشگاه بر روی رضایت سنجی مشتریان CSM
شنیدن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مشتریان، غیر از اینکه نیاز به سعه صدر و فرهنگ سازمانی مرتبط است، ابزار هم میخواهد! باشگاه مشتریان یکی از بهترین ابزارهای ارتباط مداوم با مشتریان است که از طریق آن می توان نظرات مشتریان را در مورد محصولات و خدمات جویا شد و بابت این مشارکت مشتریان امتیازاتی هم برای آنها تعریف کرد.
 

بد            خوب