اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار

اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار
با ابزار باشگاه مشتریان می توان اطلاعات دقیقی از مشتریان گردآوری کرد. اطلاعات پروفایل مشتریان گنجینه ای از دانش سازمانی است که نوع مشتری را از زاویه نگاه تحقیقات بازار روشن می کند. همچنین با این ابزار می توان انواع نظرسنجی ها را قبل از تولید محصول، انجام تبلیغات و ... در یک جامعه آماری دقیق انجام داد.
 

اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار
اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار
Product rating: 5 out of 5 with 8410 ratings

اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار

اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار
با ابزار باشگاه مشتریان می توان اطلاعات دقیقی از مشتریان گردآوری کرد. اطلاعات پروفایل مشتریان گنجینه ای از دانش سازمانی است که نوع مشتری را از زاویه نگاه تحقیقات بازار روشن می کند. همچنین با این ابزار می توان انواع نظرسنجی ها را قبل از تولید محصول، انجام تبلیغات و ... در یک جامعه آماری دقیق انجام داد.
 

بد            خوب