اثرات باشگاه بر روی برندینگ

اثرات باشگاه بر روی برندینگ
مدیریت ذهن مشتری و ارتباط هر چه بیشتر با او نیازمند ابزارهای تکنولوژیک است. صرف تبلیغات گسترده ضامن قدرت یک برند نیست. لذا باشگاه مشتریان می تواند به عنوان ابزاری که حضور دائمی برند در کنار مشتری را فراهم می کند کاملا مطرح است.امروزه برنامه های افزایش وفاداری مشتریان در برخی از صنایع به یکی از دغدغه های بزرگ مبدل شده است و آنرا می توان به جرات راهکاری برای افزایش ارزش یک برند دانست. مطمئنا برندی که هواداران بیشتر و مشتریان وفادار بیشتری دارد از عمر زیاد تری برخوردار خواهد بود.
 

اثرات باشگاه بر روی برندینگ
اثرات باشگاه بر روی برندینگ
Product rating: 5 out of 5 with 8610 ratings

اثرات باشگاه بر روی برندینگ

اثرات باشگاه بر روی برندینگ
مدیریت ذهن مشتری و ارتباط هر چه بیشتر با او نیازمند ابزارهای تکنولوژیک است. صرف تبلیغات گسترده ضامن قدرت یک برند نیست. لذا باشگاه مشتریان می تواند به عنوان ابزاری که حضور دائمی برند در کنار مشتری را فراهم می کند کاملا مطرح است.امروزه برنامه های افزایش وفاداری مشتریان در برخی از صنایع به یکی از دغدغه های بزرگ مبدل شده است و آنرا می توان به جرات راهکاری برای افزایش ارزش یک برند دانست. مطمئنا برندی که هواداران بیشتر و مشتریان وفادار بیشتری دارد از عمر زیاد تری برخوردار خواهد بود.
 

بد            خوب