آکادمی لویالتی برگزار میکند.

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

آکادمی لویالتی برگزار میکند.

اولین ورکشاپ اختصاصی باشگاه مشتریان بازار سرمایه در تاریخ 2 مرداد 1397 برگزار خواهد شد.

در پایان ورکشاپ به عزیزانی که در این آکادمی شرکت کرده اند گواهینامه ی IOS انگلستان اعطا خواهد شد.

 

 

آکادمی لویالتی برگزار میکند.
آکادمی لویالتی برگزار میکند.
Product rating: 4.5 out of 5 with 569 ratings

اخبار

آکادمی لویالتی برگزار میکند.

اولین ورکشاپ اختصاصی باشگاه مشتریان بازار سرمایه در تاریخ 2 مرداد 1397 برگزار خواهد شد.

در پایان ورکشاپ به عزیزانی که در این آکادمی شرکت کرده اند گواهینامه ی IOS انگلستان اعطا خواهد شد.

 

 

بد            خوب