اخبار مرکز در رسانه ها

اخبار مرکز در رسانه ها

درج آگهی کنفرانس باشگاه مشتریان در هفته نامه بزرگراه فناوری
آگهی نخستین کنفرانس تخصصی باشگاه مشتریان درماهنامه تخصصی بزرگراه فناوری مورخ...
درج آگهی کنفرانس باشگاه مشتریان در روزنامه آسیا
آگهی کنفرانس باشگاه مشتریان جهت معرفی حامیان و اطلاع رسانی نخستین کنفرانس...
پوشش رسانه ای کنفرانس باشگاه مشتریان در سایت سیتنا
  پوشش رسانه ای اخبار و درج آگهی های تبلیغاتی نخستین کنفرانس باشگاه مشتریان در...
پوشش رسانه ای کنفرانس باشگاه مشتریان در سایت خبری صبح تهران
پوشش رسانه ای اخبار و درج آگهی های تبلیغاتی نخستین کنفرانس باشگاه مشتریان در وب...
پوشش رسانه ای کنفرانس باشگاه مشتریان در سایت مرکز خبری بانک و بیمه
پوشش رسانه ای اخبار و درج آگهی های تبلیغاتی نخستین کنفرانس باشگاه مشتریان در وب...