توسعه باشگاه

توسعه باشگاه

پس از راه اندازی باشگاه، با جلب انواع نظرات و ایده ها باشگاه مشتریان می تواند هر روز پربارتر شود. یکی از راه های جلب ایده های مختلف، قرار دادن امتیاز برای ایده های نو است. از این طریق همیشه یک بانک ایده وجود خواهد داشت که منجر به تقویت و توسعه هر چه بیشتر باشگاه خواهد شد.


بد            خوب