عملیات اجرایی

عملیات اجرایی

پس از طراحی سناریوی باشگاه، نوبت به عملیات اجرایی کار می رسد. اجرای باشگاه مشتریان با در نظر گرفتن اصول اولیه باید انجام پذیرد. طراحی هر برنامه وفاداری شفافیت و سادگی را مد نظر دارد. جهت اجرا نیز ابزارهای مورد استفاده باید ساده و کاربردی باشند.


بد            خوب