عملیات اجرایی

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

عملیات اجرایی

پس از طراحی سناریوی باشگاه، نوبت به عملیات اجرایی کار می رسد. اجرای باشگاه مشتریان با در نظر گرفتن اصول اولیه باید انجام پذیرد. طراحی هر برنامه وفاداری شفافیت و سادگی را مد نظر دارد. جهت اجرا نیز ابزارهای مورد استفاده باید ساده و کاربردی باشند.


عملیات اجرایی
عملیات اجرایی
Product rating: 5 out of 5 with 8174 ratings

عملیات اجرایی

پس از طراحی سناریوی باشگاه، نوبت به عملیات اجرایی کار می رسد. اجرای باشگاه مشتریان با در نظر گرفتن اصول اولیه باید انجام پذیرد. طراحی هر برنامه وفاداری شفافیت و سادگی را مد نظر دارد. جهت اجرا نیز ابزارهای مورد استفاده باید ساده و کاربردی باشند.


بد            خوب