آمار

آمار

آمار مربوط به رشد کسب و کار ها با استفاده از برنامه های لویالتی در ایالات متحده آمریکا :

  • میزان مشارکت در برنامه های لویالتی در ایالات متحده آمریکا

 


 

  • اعضای فعال و غیر فعال برنامه های لویالتی در ایالات متحده آمریکا


 

  • میزان رشد عضویت در برنامه های لویالتی در صنف ها

 

 

 

  • درصد عضویت در برنامه های لویالتی در دسته بندی کلی

 

 

  • میزان عضویت در برنامه های لویالتی در بخش خدمات مالی

 

  • میزان عضویت در برنامه های لویالتی در بخش کسب و کارهای زنجیره ای

  • میزان عضویت در برنامه های لویالتی در بخش هتلداری وسفر

 

  • میزان مشارکت مشتریان در برنامه های لویالتی در کانادا

  
 

بد            خوب