اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار

اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار
با ابزار باشگاه مشتریان می توان اطلاعات دقیقی از مشتریان گردآوری کرد. اطلاعات پروفایل مشتریان گنجینه ای از دانش سازمانی است که نوع مشتری را از زاویه نگاه تحقیقات بازار روشن می کند. همچنین با این ابزار می توان انواع نظرسنجی ها را قبل از تولید محصول، انجام تبلیغات و ... در یک جامعه آماری دقیق انجام داد.
 

اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار
اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار
Product rating: 5 out of 5 with 7431 ratings

اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار

اثرات باشگاه بر روی تحقیقات بازار
با ابزار باشگاه مشتریان می توان اطلاعات دقیقی از مشتریان گردآوری کرد. اطلاعات پروفایل مشتریان گنجینه ای از دانش سازمانی است که نوع مشتری را از زاویه نگاه تحقیقات بازار روشن می کند. همچنین با این ابزار می توان انواع نظرسنجی ها را قبل از تولید محصول، انجام تبلیغات و ... در یک جامعه آماری دقیق انجام داد.
 

بد            خوب