درباره موسس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

باشگاه مشتریان, برنامه وفاداری مشتریان, برنامه وفاداری, شبکه تخفیف, کارت وفاداری, کارت لویالتی, باشگاه مشتریان رایگان

موسس و مدیر مرکز علمی باشگاه مشتریان هلدینگ یاسان از برنامه های وفاداری و شبکه تخفیف و کارت لویالتی باشگاه مشتریان بیشتر می گوید.
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درباره موسس

درباره علیرضا جعفری
•    موسس و مدیر مرکز علمی باشگاه مشتریان
•    موسس و مدیر هلدینگ یاسان
•    سخنران و برگزار کننده اولین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان در آذر ماه 1391
•    سخنران و برگزار کننده دومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1392
•    سخنران و برگزار کننده سومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1393
•    سخنران و برگزار کننده چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1394
•    سخنران و برگزار کننده چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1395
•    صاحب امتیاز اولین نشریه تخصصی وفاداری
•    مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و همایش های بین المللی مرتبط مانند GTEX 2012 و لویالیتی 2013 دوبی و لویالیتی 2013 شیکاگو
•    سخنرانی در کنگره مشتری مسکو 2016
•    مشاور برنامه های وفاداری و راه اندازی باشگاه مشتریان در بانک ها و موسسات اعتباری
•    ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره، راه اندازی، آموزش، توسعه و مدیریت باشگاه مشتریان
•    ارائه دهنده نرم افزار یکپارچه مدیریت باشگاه مشتریان در ایران
•    عضو انجمن CSN انگلستان
•    سخنران دوره های آموزشی کسب و کار
•    سخنران در حوزه توسعه مهارت های فردی

درباره موسس
درباره موسس
Product rating: 4.5 out of 5 with 630 ratings

درباره موسس

درباره علیرضا جعفری
•    موسس و مدیر مرکز علمی باشگاه مشتریان
•    موسس و مدیر هلدینگ یاسان
•    سخنران و برگزار کننده اولین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان در آذر ماه 1391
•    سخنران و برگزار کننده دومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1392
•    سخنران و برگزار کننده سومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1393
•    سخنران و برگزار کننده چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1394
•    سخنران و برگزار کننده چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1395
•    صاحب امتیاز اولین نشریه تخصصی وفاداری
•    مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و همایش های بین المللی مرتبط مانند GTEX 2012 و لویالیتی 2013 دوبی و لویالیتی 2013 شیکاگو
•    سخنرانی در کنگره مشتری مسکو 2016
•    مشاور برنامه های وفاداری و راه اندازی باشگاه مشتریان در بانک ها و موسسات اعتباری
•    ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره، راه اندازی، آموزش، توسعه و مدیریت باشگاه مشتریان
•    ارائه دهنده نرم افزار یکپارچه مدیریت باشگاه مشتریان در ایران
•    عضو انجمن CSN انگلستان
•    سخنران دوره های آموزشی کسب و کار
•    سخنران در حوزه توسعه مهارت های فردی