مدیریت باشگاه

مدیریت باشگاه

داده کاوی
یکی ازنتایج مهم داشتن باشگاه مشتریان  ایجاد پایگاه داده ای از مشتریان است. داشتن...
راهبری و مدیریت باشگاه
پس از راه اندازی باشگاه، بزرگترین چالش پیش رو راهبری، نگهداری و مدیریت باشگاه...
توسعه باشگاه
پس از راه اندازی باشگاه، با جلب انواع نظرات و ایده ها باشگاه مشتریان می تواند هر...
عملیات اجرایی
پس از طراحی سناریوی باشگاه، نوبت به عملیات اجرایی کار می رسد. اجرای باشگاه...
انتخاب ابزار
بر اساس هدف گذاری صورت گرفته در طراحی سناریوی باشگاه و تحلیل نوع مخاطب، ابزارهای...
طراحی سناریو
طراحی سناریوی باشگاه یکی از قدمهای حساس در راه اندازی باشگاه مشتریان می باشد....
هدف گذاری
 در ابتدا، اهداف باشگاه باید به وضوح تعیین شوند. البته هدف اصلی یک باشگاه مشتري...
اثرات بر روی تحقیق و توسعه R&D
اثرات بر روی تحقیق و توسعه R&D با توجه به اطلاعات بدست آمده از باشگاه مشتریان، می...